:: :: Beta
 
 
:
:

?

-2014 29.11.2014, 12

30 2014 - Denis Zaverach

-2014
29.11.2014,
12

/ ,                                   
   1                                     28      00:30:17      1   32
   2                                    16      00:32:15      2   31
   3                                 29      00:38:46      3   30
   4                4                    18      00:39:28      4   29
   5                                21      00:49:31      5   28

/ ,                                 
   1                       10      19       00:44:00     1 32
   2                           10      26       00:46:30     2 31
   3                                10      10       00:47:32     3 30
   4              4             10      11       00:51:30     4 29
   5                           10      25       01:01:44     5 28
   6                       6       14       01:10:00     6 27
   7                        3       24       00:46:30     7 26

16

/ ,                                 
   1                            10      13       00:58:33      1 32
   2                          10      12       00:58:34      2 31
   3                           10      27       00:58:36      330
   4      4             10      17       01:07:25      4 29
   5                4             9       2       01:07:35      5 28
   6                4             8       1        01:13:48      6 27
   7             4             8       7        01:13:58      7 26
   8             4             8        6       01:14:00      8 25
   9          4             8        4       01:14:50      9 24
   10           4             7       9        01:01:36     10 23

/ ,                                   
   1                                   30      00:42:21      1 32
   2                                  32              00:44:31      2         31
   3                                   31              00:45:38      3         30
   4                                  22      00:52:42      4 29

/ ,                                   
   1                        10    20      01:04:38      1 32
   2                          7     15      00:43:24      2 31

16

/ ,                                 
   1               4             10       3              01:07:18      1         32
   2           4             10       5              01:07:18      1         32
   3                4             10       8              01:13:49      3         30

 

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©