:: :: Beta
 
 
» » » 2019
:
:

?

2019

7 2019 - Denis Zaverach

-2019
07.11.2019, .

12, 16 , 3.900

/ ,                                           

   1                                  148      00:23:43 16      1

   2          -             140      00:27:46 16      2

   3                                145      00:28:14 16      3

   4                             146      00:29:36 16      4

   5                               141      00:30:41 16      5

   6                               143      00:31:48 16      6

   7                               142      00:32:46 16      7

   8              -             151      00:36:09 16      8

   9       -             150      00:36:10 16      9

  10            8                        160      00:44:34 16      10

  11                                  147      00:38:18 11      11

12, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1                               121      00:28:28  16     1

   2                                  122      00:29:19  16     2

   3             -             200      00:31:50  15     3

   4                               120      00:52:23  15     4

14, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1           8                        101      00:27:42 16      1

   2            8                        100      00:27:42 16      2

   3                                   102      00:38:23 11      3

14, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1           8                         80      00:22:39  16     1

   2          -              83      00:22:40  16     2

   3           8                         81      00:23:33  16     3

16, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1          8                         60      00:22:32  16     1

16, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1                                   50      00:28:27  16     1

   2           -              51      00:30:42  13     2

21, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1                                 35      00:19:11   16    1

   2                                   37      00:20:48   16    2

   3                                 38      00:21:43   16    3

   4                                32      00:24:06   16    4

   5                            31      00:24:07   16    5

   6                                       39      00:26:02   16    6

   7              -              36      00:41:05   16    7

   8                                    30      00:52:23   15    8

21, 16 , 3.900

/ ,                                             

   1                                21      00:18:19   16    1

   2              8                         22      00:22:02   16    2

35, 16 , 3.900          

/ ,                                             

   1                                  14      00:18:06  16     1

   2                                         10      00:27:38  16     2

   3                                   19      00:27:58  16     3

   4                                    15      00:30:35  16     4

   5                                        16      00:40:29  16     5

35, 16 , 3.900

/ ,                                            

   1                               1      00:31:32 16      1

   2             -               3      00:31:49 16      2

   3                                    2      00:42:49 14      3

 

                                  

 

                              

 

:

,  , ,  , , , 

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©