:: :: Beta
 
 
» » » 2021
:
:

?

2021

9 2021 - Denis Zaverach

-2021 06.11.2021,

12, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                146      00:52:04 45   1

   2                               147      00:52:58 42   2

   3                                141      00:56:02 42   3

   4                               148              00:54:11 39   4

   5                               158      00:50:55 33   5

   6                               164      00:51:16 33   6

   7                                159      00:51:23 33   7

   8                                     140      00:56:26 33   8

   9                           161      00:48:16 21   9

  10             33                       143      00:53:25 15  10

  11            33                       144      00:53:29 15  11

  12             33                       145      00:53:36 15  12

  13                                 155      00:43:50 6   13

  14                                 154      00:43:52 6   14

  15                               157      00:47:31 3   15

  16                                   156      00:47:32 3   16

  17                                  151      01:08:26 3   17

  18                                    152      01:08:27 2   18

  19                                       150      01:08:28 3   19

12, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                200      00:50:56  33  1

   2                                  126      00:51:27  33  2

   3                                  128      00:51:29  33  3

   4                                    120      01:02:00  31  4

   5                                139      00:52:57  30  5

   6                                    136      00:53:00  30  6

   7                                133      00:53:15  30  7

   8                                      122      00:45:05  21  8

   9                                   137      00:51:11  15  9

  10                            134      00:51:15  15 10

  11        19                       124      00:53:22  15 11

  12            19                       123      00:53:23  15 12

  13                          132      00:55:59  12 13

  14                                   138      00:56:00  12 14

  15                                131      00:38:32  9  15

  16                                    127      01:08:29  0  16

14, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                    107      00:41:27  45  1

   2                                   104      00:43:15  45  2

   3                                103      00:45:04  45  3-4

   4                                 102      00:45:04  45  3-4

   5                                     106      00:52:43  45  5

   8                                 117      00:55:13  15  6

   7                                  110      00:47:55  12  7

   8           19                       100      00:48:12  12  8

   9          19                       101      00:48:14  12  9

  10                                   109      00:55:12  12  10

14, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                97      00:44:25  42  1

   2                                     80      00:44:26  42  2

   3                               81      00:44:30  42  3

   4                                     121      00:45:41  33  4

   5                                 84      00:53:44  21  5

   6                                82      00:54:08  21  6

16, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                  63      01:01:23  24  1

16, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                   57      00:44:29   42 1

21, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                           31      00:31:17   45 1

   2                                   32      00:34:06   45 2

   3                            30      00:52:10   45 3

21, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                  20      00:40:30  42  1

   2                                25      00:59:38  42  2

   3                               29      00:51:46  33  3

   4                          21      00:28:30  3   4

 

35, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                                         11      00:31:32  45  1

   2                            203      00:31:33  45  2

   3                           204      00:36:54  45  3

   4                                       19      00:40:18  45  4

   5                                     13      00:40:44  45  5

   6                                202      00:44:28  42  6

   7                                       211      01:03:02  41  7

   8                        201      00:52:59  33  8

   9                                          18      01:01:56  28  9

  10                              15      00:43:25  24 10

  11                                   17      01:00:52  23 11

  12                                      14      00:57:14  18 12

35, 15 , 3.700

/ ,                          

   1                               2      00:42:36  33  1

   2                            1      00:51:43  27  2

   3                                5      01:00:50  23  3

   4                                 7      01:00:50  19  4

   5                                   6      01:01:48  17  5

 

                                  

 

                               

 

:

, ,  ,  , , , 

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©