:: :: Beta
 
 
» » » - 2
:
:

?

- 2

2 2018 - Denis Zaverach

-2018
1.04.2018,

12, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                              14     38      00:56:30      1 30

   2                             14     37      00:57:33      2 29

   3                             13     18      01:26:47     

 

12, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                      8      21      00:55:55      1 30

   2       5                  4      29      00:56:47      2 29

   3        5                  4      28      00:57:22      3 28

   4                         9      40      01:08:36     

 

14, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                       17     10      00:50:18      1 30

   2                       13     13      00:59:57      2 29

   3                            9     15      01:00:36      3 28

   4                           7     12      00:54:36      4 27

 

14, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                           11      9      00:58:25      1 30

 

16, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                              17    17      00:52:10      1 30

   2                             17    34      01:01:29      2 29

   3                             15    11      00:55:50      3 28

   4                             14     1      00:57:18      4 27     

   5                             11   140      00:56:40      4 26

   6                            6      7      01:01:02      6 25

   7                           6      5      01:02:25      7 24

   8                             6      8      01:03:35      8 23

 

16, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                        6     4      01:02:13      1 30

   2                            5     6      01:02:37      2 29

 

18, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                             17    139      00:47:46      1 30

   2                         9     19      00:33:26      2 29

 

21, 17 , 5.800

/ ,                                

   1               -       17     22      00:36:57      1 30

   2              -       17     41      00:42:08      2 29

   3                            17     33      00:42:11      3 28

   4                            17     31      00:48:15      4 27

   5                         17     16      00:51:50      5 26

   6                       17     14      00:56:42      6 25

   7                             17     20      00:56:58      7 24

   8                         17     25      00:57:36      8 23

   9                             13      3      00:52:56      9 22

 10                13     45     00:53:43      10 22

 11          13     34    00:54:37       11 22

 12                  12     31    00:54:59       12 21

 13                          12    159  00:55:35        13 21

 

21, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                              17     32      00:49:02      1 30

   2                           17     23      00:56:47      2 29

  3                 16   24   00:56:51   3 28

   4                           10     39      00:45:55      4 27

   5                        10     47      00:45:59      5  27

   6                    9     90      00:56:50      6  26 

   7                        9     78      00:57:45      7  26

 

35, 17 , 5.800

/ ,                                

   1                         17    202      01:04:12      1 30

   2                             15      2      01:03:06      2 29

   3                            14     30      00:52:27      3 28

   4                                   8    200      00:52:45      4 27

   5            8     135      00:53:35      5 27

   6 8 133     00:53:55       6 27

   7 7 129   00:57:30     7 26

   8                      7 120    00:59:25    8 26

 

35, 17 , 5.800

/ ,                                

   1 -                       17     27      00:50:08      1 30

   2                          15    201      00:57:26      2 29

   3                         12     26      00:58:41      3 28

   4                           11     150     00:59:03       4 27

   5                          11     140    00:59:35       5 27

 

 

                                  

                              

 

:

, , , , , , . 

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©