:: :: Beta
 
 
» » » 2020 - 4
:
:

?

2020 - 4

2 2020 - Denis Zaverach

-2020 4


1.04.2020, ""

12

/ ,                               

   1                             7      39      00:55:58      1 30

   2                8                  4      46      00:50:55      2 29

   3            8                  3       6      00:33:46      3 28

   4           35                 3       2      00:54:20      4 27

12

/ ,                               

   1                          14   207      00:41:17      1 30

   2         35                  7      1      00:55:12      2 29

   3                       12    21      01:04:25      ()  

14

/ ,                               

   1                                13     27      00:54:25      1 30

   2             35                 6       3      00:55:10      2 29

   3            8                         49           

14

/ ,                               

   1           8                   14     9      00:36:40      1 30

   2             5                   5    201      00:59:50      2 29

   3       5                   5    200      01:00:52      3 28

   4                                9     53      01:04:58      ()

16

/ ,                               

   1                        14   205      00:29:54      1 30

   2                             14   208      00:41:05      2 29

   3                             14   204      00:49:55      3 28

   4                          14   203      00:51:21      4 27

   5           8                   14    11      00:56:04      5 26

   6                           3      4      00:30:12      6 25

   7                        2     37      00:25:12      7 24

   8                           1     34      00:27:12      8 23

   9                          1     13      00:30:46      9 22

16

/ ,                               

   1                     13   202      00:44:20      1 30

   2                             13   206      00:52:07      2 29

   3                      8     26      01:04:06      3 28

   4                          2     12      00:48:47      4 27

   5                                  9     38      01:04:59      ()

   6                               5     25      01:05:46      ()

21

/ ,                               

   1                        14    45      00:25:57      1 30

   2                               14    20      00:28:14      2 29

   3                         14    15      00:36:14      3 28

   4                               14    24      00:38:46      4 27

   5                                  14    47      00:44:49      5 26

   6                            12    28      00:48:16      6 25

21

/ ,                               

   1                           14    22      00:37:15      1 30

   2       8                   14     7      00:37:32      2 29

21

/ ,                               

   1                            14    35      00:36:49      1 30

   2                            1     14      00:22:12      2 29

   3                             12    16      01:29:05      ()  

   4                             12    17      01:30:06      ()  

 

35

/ ,                               

   1                        14     5      00:35:48      1 30

   2                         14    18      00:53:30      2 29

   3                      13    33      01:06:09      ()

45

/ ,                               

   1              8                   14     8      00:41:33      1 30

   2                              14    29      00:49:24      2 29

   3                             14    23      00:50:04      3 28

   4                                  1     10      00:20:50      4 27

   5                          14    19      01:07:58      ()

45

/ ,                               

   1                               1     30      00:22:18      1 30

 

                                  

                              

 

 

  « »: ,  , , , ,

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©