:: :: Beta
 
 
» » » 2021 - 4
:
:

?

2021 - 4

2 2021 - Denis Zaverach

-2021 4
01.04.2021, 60-

28-

12, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                                16    36      00:28:51      1

   2                          16    40      00:34:52      2

   3                            16     5      00:35:03      3

   4                             16    62      00:39:08      4

   5                                  16     6      00:43:21      5

   6                               16    54      00:44:13      6

   7                           16    39      00:44:57      7

   8                            16    21      01:04:04      8

   9                           15    19      00:43:47      9

  10                          15    17      00:44:26      10

  11                           12    16      01:01:05      11

12, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                           16    18      00:32:11      1

   2                              15    10      01:03:37      2

   3                          13    15      00:59:14      3

   4                           13    22      01:00:15      4

   5                             11    20      00:44:26      5

   6                              11    11      00:56:08      6

   7                       6     61      00:48:56      7

14, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                            16    33      00:25:37      1

   2                          16    25      00:28:46      2

   3            8                   16    44      00:31:33      3

   4                       16    34      00:32:53      4

   5                               16    27      00:38:10      5

   6                              16     7      00:41:43      6

14, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                          16    13      00:35:09      1

   2                          16    24      00:40:55      2

   3                               16    23      00:44:54      3

   4                           14    12      00:55:48      4

16, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                                 16     9      00:26:01      1

   2                          16    29      00:26:10      2

   3                             16    31      00:29:46      3

   4                           16    26      00:36:53      4

   5                                 16     8      00:37:04      5

   6                                16    30      00:43:58      6

   7                8                   16    55      00:44:52      7

16, 16 , 3.600

/ ,                             

   1           8                   16    32      00:32:12      1

21, 16 , 3.600

/ ,                             

   1               -       16     76      00:17:23      1

   2                       16     57      00:17:39      2

   3             -       16     70      00:19:19      3

   4                               16     60      00:20:24      4

   5                         16      2      00:22:25      5

21, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                      16     71     01:17:23     

   2                       15     73     01:10:22     

   3                       15     74     01:11:34     

   4                         14     77     01:18:14     

   5                           12     80     01:19:21     

   6                          11     81     01:21:51     

 

21, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                          16     53      00:29:10      1

21, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                            16     35      00:32:03      1

   2                            16     28      00:34:40      2

   3                           13     14      00:47:26      3

   4                        13     75      01:21:34     

   5                         11     78      01:18:14     

35, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                -       16     43      00:24:42      1

   2                                16     65      00:28:53      2

   3                                 16     66      00:30:46      3

   4                               16      3      00:30:50      4

   5                            16      4      00:35:01      5

   6                               16     52      00:38:59      6

35, 16 , 3.600

/ ,                             

   1               -        16    37      00:28:45      1

   2             -        16     1      00:31:59      2

   3                       16    67      00:33:28      3

   4                              16    46      00:38:29      4

   5                            16    51      00:39:30      5

   6                                  16    45      00:41:27      6

   7                          16    68      00:49:15      7

50, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                     16    58      00:25:16      1

   2           -        15    64      00:26:54      2

   3                          16    56      00:28:49      3

   4                            16   199      00:30:08      4

   5                             16    59      00:32:59      5

   6                   15    42      00:28:55      6

   7                                  3     69      00:11:13      7

   8                          15    72      01:11:12     

50, 16 , 3.600

/ ,                             

   1                            16    200      00:34:57      1

   2                            15     63      00:40:22      2

 

 

                                   

 

                              

 

 

, , , , , , .

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©