:: :: Beta
 
 
:
:

?

-2014 2 2014 .

2 2014 - Denis Zaverach

-2014

2 2014 .

35

                                                         

              42.38                     42           1

                  46.18                     42           2

        50.13                     39           3

                         54.01                     36           4

             61.17                     35           5

35

                                                         

                         43.03                     42           1

                 56.16                     42           2

                       38.07                     36           3

             53.44                     33           4

                   53.16                     27           5

21

                                                         

                            29.05                     42           1

                30.21                     42           2

                  30.24                     42           3

-                30.30                     42           4

                           30.33                     42           5

                    30.41                     42           6

                     38.21                     42           7

                              44.19                     42           8

       46.20                     42           9

                 48.24                     42           10

              51.51                     42           11

             61.43                     40           12

                          61.46                     40           13

21

                                                         

                    37.21                     42           1

                       38.40                     42           2

                         42.53                     42           3

                         44.10                     42           4

                  46.23                     42           5

                  47.46                     42           6

                        46.11                     39           7-8

                      46.11                     39           7-8

                     60.42                     38           9

            55.43                     33           10

         57.44                     15           11

16

                                                         

                 46.40                     42           1

                   48.25                     39           2

14

                                                         

                        46.14                     42           1

                        44.52                     39           2

                   46.22                     39           3

                          40.00                     24           4

                       40.02                     24           5

14

                                                         

              46.46                     42           1

12

                                                         

                   52.54                     42           1

                     61.06                     40           2

                        54.32                     36           3

                 55.29                     36           4

55.37                     36           5

                                56.35                     32           6

                        47.47                     30           7

                             60.47                     29           8

                                55.08                     24           9

            53.24                     21           10

                              41.48                     18           11

                             44.33                     18           12

          54.40                     18           13

                         24.55                     3             14

12

                                                         

                               56.07                     42           1

                              54.04                     33           2

                      38.00                     27           3

                            52.55                     27           4

                             54.40                     27           5

              54.54                     27           6

                           55.22                     27           7

                         60.15                     26           8

                          53.23                     24           9

 

, , , , , 

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©