:: :: Beta
 
 
:
:

?

-2014 2 2014,

3 2014 - Denis Zaverach

-2014
2 2014,

12

/ ,                                
   1             33                 14    16      00:47:42      1 30
   2                          11    40      00:49:49      2 29
   3                         9     38      00:50:10      3 28
   4                           8     23      00:56:00      4 27
   5                               6     25      01:27:07      - 
   6                             14    14      01:29:53      - 
   7                             9     26      01:32:10      - 
   8                                 43              -         
 

12

/ ,                                
   1             33                 14    18      00:48:36      1 30
  2                           9     24      00:48:46      2 29
   3                                42              - 

14

/ ,                                
   1                                 10    46      00:59:49      1 30
   2                               10    45      01:00:50      2 29

14

/ ,                                
   1                                14    39      00:44:35      1 30
   2                              14    20      00:45:27      2 29
   3                           14    19      00:46:26      3 28
   4                            11    47      00:46:51      4 27
   5                              9     27      00:47:28      5 26

16

/ ,                                
   1                          9      22      01:08:46      1 30

16

/ ,                                
   1                             14     50      00:43:50      1  30
   2                        6      33      01:13:44      - 
   3                         13     30      01:32:17      - 
   4                             13     28      01:34:30      - 
   5                            13     29      01:35:20      - 

18

/ ,                                
   1                              14     35      00:32:38      1 30
   2                               14     17      00:41:53      2 29
   3                            14      8      00:42:00      3 28
   4                              9     13      00:37:36      4 27
 

18

/ ,                                
   1                            14     56      00:40:02      1  30 
   2                         13     51      00:39:16      2 29
   3                          8      32      01:13:48      - 

21

/ ,                                
   1                4                    34      00:22:50      1 30
   2                                       54      00:23:28      2 29
   3                                   53      00:25:14      3 28
   4                                 1      00:33:10      4 27
   5                                   57      00:37:47      5 26
   6                                 55      00:38:28      6 25
   7                                 58      00:39:46      7 24
   8                                    48      00:46:28      8 23
   9                                 49      00:47:19      9 22
  10                                2      00:47:25     10 21
  11                                4      00:49:45     11 20

21

/ ,                                
   1 .                                52      00:33:15      1 30
   2                                        7      00:33:20      2 29
   3                                 41      00:40:06      3 28
   4                                   15      00:41:23      4 27
   5                                   5      00:50:57      5 26

35

/ ,                                
   1                                        10      00:36:52      1 30
   2                               44      00:38:33      2 29
   3                                        36      00:41:46      3 28
   4                                205      00:42:52      4 27
   5                               202      00:43:23      5 26
   6                                 240      00:44:40      6 25
   7                              31      00:45:13      7 24
   8                               3      00:50:52      8 23
   9                                 45      00:52:32      9 22
  10                            12      9      01:14:28      - 0       

35

/ ,                                
   1                            14    12      00:56:57      1 30
   2                              14    37      00:58:27      2 29
   3                            13    59      01:03:37      3 28
   4                             13   208      01:04:23      4 27
   5                        10   201      01:05:00      5 26
   6                                  11      01:26:56      - 

 

: 0 : 0

...

 
 
ZStadion ©